Vyberte jazyk:

HSEQ Health-Safety-Environment-Quality

Důvěra vyžaduje důkazy: Ve světě, který se stává stále komplexněji, je společnost EQOS Energie nucena více než kdy jindy dodržet stoupající počet předpisů v oblasti bezpečnosti práce, zdraví, životního prostředí a kvality.

O jednoznačných standardech a optimalizovaných procesech

Pouze tehdy, když můžeme důvěryhodným způsobem prokázat náš značkový příslib, mohou se zákazníci, partneři, zaměstnanci a zaměstnankyně opravdu spolehnout na kvalitu našich služeb.

Všechny cíle a směrnice naší firmy jsou zakotveny v integrovaném managementovém systému: Pomocí tohoto nástroje dosáhneme plynulého zlepšování veškerých firemních procesů a vytvoříme tak stabilní základ k zajištění dlouhodobého úspěchu společnosti EQOS Energie. Standardy v oblasti bezpečnosti práce, zdraví, životního prostředí a kvality jsou vymezeny požadavky našich zákazníků, zaměstnanců a zaměstnankyň, životního prostředí a společnosti.

Integrovaný managementový systém byl přezkoušen a cetifikován TÜV Süd.

Zásady zodpovědného jednání

Jsme si nejen vědomi naší podnikatelské odpovědnosti, ale jednáme také po ní:

  • Zavazujeme se k dodržení právných předpisů a jiného pro nás platícího požadavku.
  • Dbáme na bezpečnost práce a ochranu zdraví.
  • Jsme zavázani k ochraně životního prostředí.
  • Pracujeme podle zásad plynulého zlepšení.
  • Žijeme v rámci celého našeho hodnotového řetězce podle těchto zásad.
» Spokojenost zákazníka stojí ve středu pozornosti. Abychom naše náročné zákazníky vždy překvapili něčím novým, pracujeme neustále na zlepšení našich procesů. Vycházíme přitom ze zásad HSEQ. Výhody spolupráce s EQOS Energie najdou zákazníci ve vysoké kvalitě našich služeb tak i technických a operativních expertízách. «
Eric Mendel, CEO EQOS Energie

Zdraví

Management v oblasti péče o zdraví je rozhodující pro úspěch společnosti EQOS Energie.

Kvalifikovaní, motivovaní a především zdraví zaměstnanci a zaměstnankyně jsou nejdůležitějším činitelem pro budoucí růst naší firmy. Proto podporujeme nadzákonný závazek plynulé zlepšení podnikového managementu v oblasti péče o zdraví, obzvláště v oblasti bezpečnosti práce a ochrany práce, vedení, kvalifikace a individuální péče o zdraví.

Zdraví, pracovní prostředí, pracovní postupy, vedení, individuální kompetence a motivace pracovníků se navzájem ovlivňují. Toto má nejen pozitivní vliv na produktivitu společnosti, ale také přispívá ve velké míře
k dobrému zdravotnímu stavu a k spokojenosti našich zaměstnanců a zaměstnankyň.

Certifikován podle normy OHSAS 18001:2007

IQNET_international-318001_cz

Bezpečnost práce

Bezpečnost práce je u nás vždy preferována.

Pro společnost EQOS Energie je nedotknutelnost a zdraví zaměstnanců a zaměstnankyň a třetí osoby centrálním tématem. Nulový počet úrazů – tak zní cíl našich opatření ke zvýšení bezpečnosti práce. Důsledné dodržení bezpečnostních předpisů všemi zaměstnanci a zaměstnankyněmi a odpovědnost každého jednotlivce jsou nedílnými součástmi naší bezpečnostní kultury.

Úrazům lze zabránít pouze tehdy, když jsou naši zaměstnanci a zaměstnankyně neustále senzibilizováni pro nutnost bezpečnosti práce. Proto provádí společnost EQOS Energie pravidelná školení a bezpečnostní tréninky. Provedením našich opatření přeplňujeme předpisy v oblasti bezpečnosti práce a úrazové prevence, které zákonodárce stanovil, a tím zmenšíme riziko úrazů na minimum.

Certifikována podle normy OHSAS 18001:2007

IQNET_international-318001_cz

Ochrana životního prostředí

S našimi zdroji zacházíme hospodárně a zamezujeme zatěžování životního prostředí.

Aktivní ochrana životního prostředí pro nás znamená odpovědné jednání ve všech obchodních procesech. Proto se stáráme o to, aby byly negativní vlivy na životní prostředí, které jsou vyvolány našimi podnikatelskými aktivitami, pokud možno vyloučeny. Mimo dodržování právních závazků se snažíme o plynulé zlepšení našeho environtálního managementu a o aktivní ochranu životního prostředí. Náš systém environtálního managementu podporuje a řídí všechny k tomu nutné procesy.

Certifikována podle normy ISO 14001:2004

IQNET_international-214001_cz

Kvalita

Společnost EQOS Energie představuje excelentní servisní kvalitu.

Náš systém řízení kvality staví na nasazení pracovníků, kteří jsou zodpovědni za procesy: Vždy zajišťují, aby všechny pracovní postupy a procesy k zajištění kvality byly z hlediska výsledku a orientace na zákazníka naplánovány, uskutečněny, dokumentovány a zkontrolovány. Mezinárodní výměna zkušeností a výměna zkušeností mezi jednotlivými obory umožňuje odvozovat úspěšné modely. V rámci pravidelných školení a opatření dalšího vzdělávání poskytujeme tyto poznatky našim zaměstnancům a zaměstnankyním.

Certifikována podle normy ISO 9001:2008

IQNET_international-19001_cz